Obrotowy w rachunku bieżącym

 • Przeznaczenie: finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, spłatę zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank

  Kwota kredytu: do 50% wysokości wpływów pochodzących wyłącznie z prowadzonej działalności rolniczej na rachunku bieżącym Klienta z ostatnich 12 miesięcy

  Okres kredytowania: do 36 miesięcy z 12-miesięcznym okresem rozliczeniowym, kredyt ma charakter odnawialny

  Zabezpieczenie:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę
  • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w izbicy
  • inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczania wierzytelności