Skip to main content
  • Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia

Zgodnie z art. 75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z2020r. poz. 1896 z późn. zm.), jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

W przypadku opóźniania się ze spłatą z tytułu udzielonego kredytu Kredytobiorca ma prawo złożenia wniosku o restrukturyzację.

Rozpoczęcie procesu restrukturyzacji stwarza możliwość uniknięcia działań windykacyjnych podejmowanych przez Bank.

Restrukturyzacja zadłużenia polega na zmianie określonych w umowie kredytowej warunków lub terminów spłaty kredytu i dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę.

Bank umożliwi restrukturyzację zadłużenia, jeżeli będzie ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji ekonomiczno - finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy.

W przypadku odrzucenia przez Bank wniosku o restrukturyzację zadłużenia, będzie on zobowiązany przekazać Kredytobiorcy na piśmie przyczyny odrzucenia wniosku.

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia należy złożyć w placówce Banku.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Banku.

Zarząd Banku

Znajdziesz nas też tutaj