Kredyt obrotowy z terminem spłaty do 12 m-cy

 • Przeznaczenie: finansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej: m.in. nawozy, środki ochrony roślin

  Kwota kredytu: ustalona w sposób ryczałtowy: 2 000,00 zł na 1ha użytków rolnych, max. 100.000 zł.

  Okres kredytowania: do 12 miesięcy

  Warunki spłaty kredytu:

  • spłata kapitału - miesięcznie, kwartalnie, rocznie
  • spłata odsetek – miesięcznie, kwartalnie

  Zabezpieczenie:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę
  • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w izbicy
  • inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczania wierzytelności