Inwestycyjny

 • Przeznaczenie: finansowanie przedsięwzięć polegających m.in. na zakupie maszyn, urządzeń, zakupie wyposażenia przeznaczonego do produkcji rolnej, zakupie środków transportu, zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakupie gruntów rolnych, budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, refinansowanie do 50% nakładów poniesionych na ww. cele inwestycyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku kredytowego.

  Kwota kredytu: do 80% wartości inwestycji

  Okres kredytowania: do 120 miesięcy

  Warunki spłaty kredytu:

  • spłata kapitału - miesięcznie, kwartalnie, rocznie
  • spłata odsetek – miesięcznie, kwartalnie

  Zabezpieczenie:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę
  • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w izbicy
  • inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczania wierzytelności