Dla Rady Rodziców

  • Rachunek dla Rady Rodziców oferowany dla  organizacji nie posiadających osobowości prawnej, np. rad rodziców, komitetów rodzicielskich lub innych organizacji zrzeszających rodziców i uczniów, jak również innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej. Prowadzony jest dla jednej osoby lub większej liczby osób fizycznych (prowadzony wówczas jako konto wspólne), będących członkami wyżej wymienionych organizacji.

  • Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

    • aktualne dokumenty określające status prawny podmiotu występującego o otwarcie rachunku bankowego
    • ważny dokument tożsamości