Obrotowy w rachunku bieżącym

 • Przeznaczenie: finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank

  Kwota kredytu: ustalana w oparciu o wysokość wpływów na rachunku bieżącym Klienta

  Okres kredytowania: do 36 miesięcy z 12-miesięcznym okresem rozliczeniowym, kredyt o charakterze odnawialnym

  Zabezpieczenie:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę
  • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku Spółdzielczym w izbicy
  • inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczania wierzytelności