Przelewy walutowe

 • Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych prowadzących rachunki.

  Oferujemy klika typów przelewów:

  • polecenie wypłaty,
  • przelew regulowany,
  • przelew SEPA,

  Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca na dokonaniu wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta);

  Przelew regulowany – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniające następujące warunki:

  1. waluta transakcji EUR,
  2. kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.0000,
  3. zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  4. koszty „SHA”;

  Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające  na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

  1. waluta transakcji EUR,
  2. zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  3. koszty „SHA”,
  4. nie zawiera  jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
  5. bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

  Określenie, kto pokrywa koszty i prowizje:

  1. BEN – beneficjent,  co oznacza, że do opłacenia prowizji i opłat Banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest odbiorca przekazu, beneficjent (są one potrącane z kwoty przekazu);
  2. OUR – zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji i opłat Banku oraz kosztów banków pośredniczących zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę przekazu.
  3. SHA - prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca natomiast koszty banków pośredniczących beneficjent.