Pol-Konto Student

 • Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Pol-Konto Student jest otwierany i prowadzony wyłącznie dla osób fizycznych pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 24 rok życia, a nie ukończyły 26 roku życia oraz uczą się w:

  • szkołach zawodowych lub średnich;
  • szkołach wyższych:
  • szkołach posiadających status wyższej uczelni;
  • szkołach policealnych.

  Student lub uczeń występujący o otwarcie rachunku Pol-Konto Student zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz ważnej legitymacji studenckiej lub szkolnej potwierdzającej status studenta lub ucznia. Posiadacz rachunku Pol-Konto Student zobowiązany jest w terminie do 15 listopada każdego roku do czasu ukończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 26 roku życia, przedstawić Bankowi ważną legitymację studencką.

  Zalety konta:

  • bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówkach banku
  • bezpłatne przelewy krajowe (np. rachunki za energię elektryczną, telefon, raty) realizowane w aplikacji mobilnej EBO lub przez Internet
  • bezpłatna realizacja zleceń stałych
  • bezpłatny dostęp do bankowości internetowej
  • bezprowizyjne wypłaty z bankomatów Grupy BPS i sieci Planet Cash w kraju
  • możliwość SMS-owego powiadomienia o wysokości środków na rachunku
 • Dokumenty wymagane przy zakładaniu rachunku:

  • ważny dokument tożsamości
  • legitymacja szkolna/studencka

  Posiadacz rachunku Pol-Konto Student zobowiązany jest w terminie do 15 listopada każdego roku do czasu ukończenia nauki, przedstawić Bankowi ważną legitymację uczniowską (studencką).
  Posiadacz rachunku Pol-Konto Student, w przypadku utraty statusu studenta lub ucznia zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Banku.

  Po zawiadomieniu, Bank:

  1. na życzenie Posiadacza rachunku otwiera rachunek Pol-Konto Standard lub ePol-Konto na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym okres posiadania obecnego rachunku Pol-Konto Student zalicza się do okresu posiadania rachunku nowego;
  2. wypowiada Umowę rachunku Pol-Konto Student zachowując 2-miesięczny okres wypowiedzenia.

  W przypadku gdy Posiadacz obecnego rachunku Pol-Konto Student nie otworzy rachunku Pol-Konto Standard lub ePol-Konto, Bank zwraca się do Posiadacza rachunku o wskazanie sposobu zadysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku jak też żąda zwrotu kart płatniczych wydanych do rachunku.