Kredyt hipoteczny

 • Przeznaczenie: sfinansowanie dowolnego celu (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej)

  Kwota kredytu: min. 10 000,00 zł , kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

  Okres kredytowania: 20 lat.

  Opis kredytu:

  • oprocentowanie kredytu zmienne,
  • spłata kapitału w okresach miesięcznych bądż rocznych,
  • spłata odsetek w okresach miesięcznych bądź kwartalnych,
  • raty kapitałowo-odsetkowe malejące bądź równe (annuitetowe)

  Zabezpieczenie:

  • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
  • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania / zabezpieczenie kredytu;
  • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości
  • inne sposoby zabezpieczeń określone w instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelności