Dyspozycja na wypadek śmierci

Przypominamy, iż we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Izbicy, istnieje możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci.

Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo--rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci)

Liczba dyspozycji wydanych przez właściciela rachunku jest nieograniczona, dyspozycje mogą być również modyfikowane w dowolnym czasie. Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku

Ważne:

Kwoty wypłacone na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci nie wchodzą do spadku po właścicielu rachunku. Do spadku nie wchodzą również środku wydane na urządzenie pogrzebu.

Dyspozycji na wypadek śmierci nie można złożyć dla rachunku wspólnego.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej
SSL