Kredyt pomostowy

Korzyści

Przeznaczenie:Kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów realizowanych w ramach następujących programów:

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej;
 • Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich;
 • Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych.

Kwota kredytu:  
Kredyt pomostowy Unia Biznes – przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie,
Kredyt pomostowy Unia Super Biznes – przeznaczony na sfinansowanie do 85% przewidywanych kosztów realizacji projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych.


Okres kredytowania:
Bank udziela kredytów:

 • krótkoterminowych – z okresem kredytowania do 1 roku,
 • średnioterminowych – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
 • długoterminowych – z okresem kredytowania powyżej 3 lat maksymalnie do 10 lat;


Zabezpieczenie:
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu pomostowego w części refinansowanej jest dokonana przez Kredytobiorcę cesja na Bank należności wynikających z umowy dotacji. Refinansowana część kredytu pomostowego zostaje spłacona bezpośrednio przez Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia, w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu, jako refundacja zaakceptowanej kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych dopuszcza się wszystkie inne formy prawnego zabezpieczenia, stosowane przez Bank

Opłaty i prowizje

Pliki do pobrania:

Dokumenty

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej