Pomostowy

Korzyści

Przeznaczenie:
Kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów realizowanych w ramach następujących programów:

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  • Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich
  • Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych

Kwota kredytu: 

Kredyt pomostowy Unia Biznes
– przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie

Kredyt pomostowy Unia Super Biznes
– przeznaczony na sfinansowanie do 85% przewidywanych kosztów realizacji projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych.

Okres kredytowania:
Bank udziela kredytów:
a)    krótkoterminowych – z okresem kredytowania do 1 roku
b)    średnioterminowych – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat
c)    długoterminowych – z okresem kredytowania powyżej 3 lat maksymalnie do 10 lat


Zabezpieczenie:
Podstawowym zabezpieczeniem kredytu pomostowego w części refinansowanej jest dokonana przez Kredytobiorcę cesja na Bank należności wynikających z umowy dotacji. Refinansowana część kredytu pomostowego zostaje spłacona bezpośrednio przez Instytucję Wdrażającą/ Pośredniczącą II stopnia, w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu, jako refundacja zaakceptowanej kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych dopuszcza się wszystkie inne formy prawnego zabezpieczenia, stosowane przez Bank

Opłaty i prowizje

Pliki do pobrania:

Dokumenty

Kontakt

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.6476
1 CHF3.6600
1 GBP4.5876
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Lombardowa NBP 2,50
więcej